Zjednodušené postupy celního odbavení

Elektronické přenosy dat s celními úřady

Celní služby

 

Naše deklarace zajišťuje následující celní doklady a služby.
 
BREXIT - od 1.ledna 2021 zajistíme kompletní celní odbavení s Velkou Británií.
 
Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení od kusových, kamionových, kontejnerových dovozů a vývozů
až po složité celní případy, jako jsou režimy s ekonomickým účinkem ( AZS, PZS, certifikáty, dovozní záznamy, karnety ).
 
 • Jednotný správní doklad (JSD), el. celní prohlášení (e-Dovoz / AIS)
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) - systém NCTS (T1, T2, T2L)
 • Vývozní doprovodný doklad (VDD) - systém ECS (e-Vývoz)
 • Osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR  (Certificate of origin)
 • Osvědčení o původu zboží (EUR.1, FORM A, A.TR apod.)
 • Karnet TIR (systém NCTS), Karnet ATA
 • Mezinárodní nákladní list CMR
 • Zastupování v celním řízení
  • Zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • Zastupování ve správním a daňovém řízení
  • Elektronické celní řízení (s VAN-operátorem), kvalifikované el. podpisy
 • Zajištění celního dluhu
  • Souborná jistota v jiných operacích než režim tranzitu (Globální záruka)
  • Souborná jistota (společný tranzit / tranzit Společenství)
  • Individuální záruka (záruční listina)
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
  • Volný oběh (místní řízení) 
  • Schválený příjemce (tranzit v systému NCTS)
  • Schválený odesílatel (tranzit v systému NCTS)
  • Schválený vývozce (vývoz v systému ECS) 
  • Centralizované celní řízení
 • Ostatní celní služby
  • Registrace firem na celních úřadech (EORI)
  • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
  • Uplatnění preferenčního původu zboží
  • Osvobození od cla, vrácené zboží, investiční celky v rozloženém stavu zařazované do jedné položky.
  • Výpočet celního dluhu a daní u zboží
  • Žádosti pro celní řízení
  • Celní projednání sběrných kamionů
  • Veřejný a dočasný celní sklad
  • Sběr a zpracování dat pro evidenci vnitrounijního obchodu Intrastat
  • Kompletní odbavení leteckých, kamionových, kontejnerových a poštovních zásilek
  • Projednání dovozů a vývozů na všech celních úřadech v Praze
  • Kompletní zpracování dokladů k režimu aktivního zušlechťovacího styku
  • Vedení celní evidence soukromého celního skladu pro celní úřad
  • Realizace z celních skladů
  • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky

 

Naše deklarace poskytuje množstevní slevy.

Pro případné další informace nás prosím kontaktujte.

 

 

Import

 
Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení dovozu.
 
Vyřizujeme dovozy kusových, kamionových a kontejnerových zásilek do volného oběhu až po složité celní případy,
jako jsou režimy s ekonomickým účinkem (AZS, PZS, dovozní záznamy, karnety).
 
Naše deklarace zajišťuje pro dovoz následující celní doklady a služby:
 
 • Jednotný správní doklad (JSD), el. celní prohlášení (e-Dovoz / AIS)
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) - systém NCTS (T1, T2, T2L)
 • Projednání Karnetu TIR (systém NCTS), Karnetu ATA
 • Projednání mezinárodního nákladní listu CMR
 • Zastupování v celním řízení
  • Zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • Zastupování ve správním a daňovém řízení
  • Elektronické celní řízení (s VAN-operátorem), kvalifikované el. podpisy
 • Zajištění celního dluhu
  • Souborná jistota v jiných operacích než režim tranzitu (Globální záruka)
  • Souborná jistota (společný tranzit / tranzit Společenství)
  • Individuální záruka (záruční listina)
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
  • Volný oběh (místní řízení) 
  • Schválený příjemce (tranzit v systému NCTS)
  • Centralizované celní řízení
 • Ostatní celní služby
  • Registrace firem na celních úřadech (EORI)
  • Zařazení zboží do společného celního sazebníku EU (TARIC)
  • Uplatnění preferenčního původu zboží
  • Osvobození od cla, vrácené zboží, investiční celky v rozloženém stavu zařazované do jedné položky.
  • Výpočet celního dluhu a daní u zboží
  • Žádosti pro celní řízení
  • Celní projednání sběrných kamionů
  • Veřejný a dočasný celní sklad
  • Kompletní zpracování dokladů k režimu aktivního zušlechťovacího styku
  • Vedení celní evidence soukromého celního skladu pro celní úřad
  • Realizace z celních skladů
  • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky 
 
Pro případné další informace nás prosím kontaktujte.

 

 

Export

Našim klientům poskytujeme kompletní celní odbavení vývozu.

Vyřizujeme vývozy kusových, kamionových a kontejnerových zásilek mimo EU za účelem prodeje, výstav, reklamací a režimů s ekonomickým účinkem (PZS). Projednáváme exportní certifikáty o původu zboží a karnety ATA na Hospodářské komoře. 
 

Naše deklarace zajišťuje pro vývoz následující celní doklady a služby:
 

 • Vývozní doprovodný doklad (VDD) - systém ECS (e-Vývoz)
 • Tranzitní doprovodný doklad (TDD) - systém NCTS (T1, T2, T2L)
 • Osvědčení o původu zboží na Hospodářské komoře ČR  (Certificate of origin)
 • Osvědčení o původu zboží (EUR.1, FORM A, A.TR apod.)
 • Karnet TIR (systém NCTS), Karnet ATA
 • Mezinárodní nákladní list CMR
 • Zastupování v celním řízení
  • Zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • Zastupování ve správním a daňovém řízení
  • Elektronické celní řízení (s VAN-operátorem), kvalifikované el. podpisy
 • Zjednodušené postupy v celním řízení
  • Schválený odesílatel (tranzit v systému NCTS)
  • Schválený vývozce (vývoz v systému ECS) 
  • Centralizované celní řízení
 • Ostatní celní služby
  • Registrace firem na celních úřadech (EORI)
  • Žádosti pro celní řízení
  • Celní projednání exportních sběrných kamionů
  • Kompletní zpracování dokladů k režimu pasivního zušlechťovacího styku
  • Poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky 
 

Pro případné další informace nás prosím kontaktujte.

 

 

Intrastat

Naše deklarace zajišťuje pro firmy kompletní zpracování a předkládání výkazů

INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad.

INTRASTAT-CZ  je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004.

Po vstupu do EU nahradil provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské unie.

Sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

 • Povinnost vykazovat data pro Intrastat mají všechny subjekty v ČR (registrované k DPH), které v předešlém roce odeslaly nebo přijaly zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující   částku 12 mil. Kč. Povinnost vykazovat Intrastat mají také v tomto roce subjekty, které přesáhly limit 12 mil. Kč od začátku tohoto kalendářního roku, zvlášť za přijetí nebo za odeslání zboží.
 • V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na svém místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení. Tím se z ní stává zpravodajská jednotka.
 • Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu úřadu negativní hlášení.
 • V případě, že se uskuteční pouze jednorázové (příležitostné) přijetí nebo odeslání zboží v hodnotě dosahující částku pro vykazování, stačí podat pouze jednorázový výkaz pro INTRASTAT, nepředpokládá-li zpravodajská jednotka do konce kalendářního roku žádné další přijetí nebo odeslání zboží.
 • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.
 • Výkaz může za firmu vyplnit a odeslat jiný subjekt jako její zástupce.

Vaše výhody externího zpracování.

 • Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU a snížení nákladů na školení této síly.
 • Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni v oblasti zpracovávání evidence a změn legislativy.
 • Sledování změn celního zařazení TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.
 • Převzetí odpovědnosti za správné a včasné podání hlášení.
 • Úspora softwarové vybavení pro INTRASTAT a jeho aktualizací.
 • Konzultace v oblasti INTRASTATU pro klienty zdarma

Naše deklarace poskytuje množstevní slevy.
     
Pro případné další informace nás prosím kontaktujte.

     

 

Celní sklad

Veřejný a dočasný celní sklad v blízkosti Celního úřadu pro hl. m. Prahu.

 • Nabízíme skladování zboží ve veřejném a dočasném celním skladu, manipulace se zbožím, vedení skladové evidence. Ve skladu lze uskladnit také zboží dovezené z EU. 
 • Provádíme nakládky, vykládky, překládky kontejnerů a kamionů, manipulace s břemeny do 2 500 tun, třídění, konsolidace, přebalování a další služby spojené se skladováním.
 • Na základě povolení celního úřadu provozujeme veřejný a dočasný celní sklad, umožňující skladovat zboží pocházející ze třetích zemí, bez nutnosti okamžité úhrady celního dluhu. Toto zboží je neustále pod celním dohledem. Clo se platí až v okamžiku vyskladnění do volného oběhu. Veřejný celní sklad pomáhá dovozcům k distribuci zboží do celého světa, aniž by se reexportované zboží zatížilo celními poplatky.
 • Od okamžiku předložení zboží k celnímu řízení do doby přidělení celně schváleného určení se zboží nachází v režimu dočasně uskladněného zboží. Jeho velkou výhodou je skutečnost, že takto lze zboží vyložit z příchozího dopravního prostředku do prostoru celního skladu i v případě, že chybí některé dokumenty doprovázející zásilku (faktura, certifikáty původu, licence atd.). Celní řízení lze následně dokončit, až se potřebné dokumenty podaří zajistit. Ušetří se tímto vícenáklady za čekání a prostoje dopravních prostředků, pozdní vrácení kontejnerů, skladné na terminálech, případně vyšším celním výměrům z důvodu uspěchaného importního celního projednání.
 • Zboží musí být během skladování v celním skladu uchováno pouze nezměněném stavu, aniž by se měnil jeho vzhled nebo technická charakteristika.
 • Sklad se nachází v areálu s nepřetržitou ostrahou.
 

VEŘEJNÝ A DOČASNÝ CELNÍ SKLAD
 

Umístění:
 
K Hrušovu 4 / 292, Praha 10, 102 00
areál Eastgate park Prague
(v blízkosti Celního úřadu pro hlavní město Prahu)
 
V případě zájmu o skladování prosím kontaktujte:
 
Vlastimil Švandrlík
vedoucí celního skladu
mobil:  +420 602 184 622
e-mail: svandrlik@celnisluzby.cz
             info@celnisluzby.cz
         

Vyzkoušejte naše služby a ceny. Každý obchodní případ s Vámi individuálně projednáme, k Vaší maximální spokojenosti.